Organizační tým

Představujeme organizační tým a kontakty na něj.

Pokud nevíte, kam svůj dotaz směřovat, napište nám na e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Organizační garant soutěže
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Geografická sekce
Albertov 6, 128 00 Praha 2

Hlavní organizační garant
RNDr. Jakub Jelen
jakub.jelen@natur.cuni.cz, tel.: +420 728 368 944
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Garanti jednotlivých soutěžních věkových kategorií
Od školního roku 2017/2018 garantují jednotlivé soutěžní věkové kategorie následující geografická pracoviště Česka:

kategorie A
katedra geografie, Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
garantka kategorie A: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., e-mail: karvanko@pf.jcu.cz
asistent garantky kat. A: Mgr. Jan Dvořák, e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz
asistent garantky kat. A: Bc. Filip Hulec

kategorie B
katedra geografie, Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
garant kategorie B: Mgr. Radek Durna, e-mail: radekdurna@gmail.com
asistent garanta kat. B: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D., e-mail: ondrej.sery@mail.muni.cz
asistentka garanta kat. B: Mgr. Vendula Svobodová, e-mail: v.svobodova@mail.muni.cz

kategorie C
katedra geografie, Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
garant kategorie C: C: Mgr. Petr Trahorsch, e-mail: petr.trahorsch@seznam.cz
asistentka garanta kat. C: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

kategorie D
Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
garant kategorie D: RNDr. Jan Pulec, email: pulecj@natur.cuni.cz
asistenti garanta kategorie D: Mgr. Radek Pileček, Bc. Marek Kasner

Koordinátorka pro mezinárodní soutěže:
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Masarykova univerzita, e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz

Odborný garant:
Ústřední komise Zeměpisné olympiády
Předsedkyně: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz

Česká geografická společnost
prezident: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
vědecký tajemník: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., e-mail: kraft@pf.jcu.cz

ORGANIZAČNÍ TÝM SE PŘEDSTAVUJE

RNDr. Jakub Jelen – hlavní organizační garant
Je vědeckým pracovníkem a postgraduálním studentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde se zaměřuje na výzkum kulturního dědictví a územních identit. Mezi lety 2015–2017 působil jako garant soutěžní kategorie C Zeměpisné olympiády. Zároveň pracuje jako učitel zeměpisu a přírodovědy na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze.
Mgr. Matěj Vrhel
Vystudoval mezifakultní obor Geografie – historie na PřF a FF UK, v současnosti se v rámci doktorského studia didaktiky geografie na PřF UK zabývá výzkumem kvality výuky zeměpisu. Zároveň působí jako učitel zeměpisu, dějepisu a německého jazyka na ZŠ Jílové.
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. - garantka kategorie A
Je odbornou asistentkou na katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku geografického vzdělávání, fyzickou geografii a krajinnou ekologii. Je absolventkou doktorského studia oboru Fyzická geografie na PřF MU. V rámci dalších aktivit je členkou Ústřední komise Zeměpisné olympiády a členkou Rady oborových didaktiků pro 1. i 2. stupeň ZŠ na PF JU. Je zároveň členkou České geografické společnosti.
Mgr. Radek Durna - garant kategorie B
Vystudoval Učitelství zeměpisu a přírodopisu pro ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a nyní pokračuje v doktorském studiu oboru Pedagogika na stejné fakultě. Odborně se věnuje geografii dopravy, kartografii a GIS a udržitelnému rozvoji. Působil jako externí lektor na školském zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA, je zapojen do výzkumných projektů na Katedře geografie PdF MU. Od roku 2017 se podílí na organizaci okresního a krajského kola a v Jihomoravském kraji a ústředního kola ZO, zároveň působil v roli druhého vedoucího na iGeo.


RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. – asistent garanta kategorie B
Absolvoval obor Regionální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde od roku 2014 působí jako odborný asistent. Ve svém výzkumu a pedagogické práci se soustředí na ekonomickou geografii, zejména na geografii průmyslu a oblast trhu práce. Zabývá se rovněž regionální politikou a zpracováním prostorových dat.


Mgr. Vendula Svobodová – asistentka garanta kategorie B
Absolvovala obor Aplikovaná geografie na PřF MU, kde v současnosti pokračuje v doktorském studijním programu Regionální geografie a regionální rozvoj. Zaměřuje se na problematiku komunitního plánování měst a obcí a v současné době se podílí na organizaci Workshopu doktorandek a doktorandů v Brně.
Mgr. Petr Trahorsch – garant kategorie C
Je absolventem studia učitelství geografie – tělesné výchovy pro střední školy na PřF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti je studentem doktorského studia na Pedagogické fakultě stejné univerzity a zabývá se problematikou geografického vzdělávání a didaktikou primárního přírodovědného vzdělávání.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. – asistentka garanta kategorie C
Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na problematiku geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a rozvoje problémových regionů. Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF UK, je konvenorkou pracovní skupiny č. 14 Evropské asociace pedagogického výzkumu. V letech 2012–2017 působila jako hlavní organizační garantka ZO.RNDr. Jan Pulec – garant kategorie D
Je absolventem oboru Regionální a politická geografie na PřF UK a učitelského oboru v kombinaci tělesná výchova a geografie na FTVS UK. V současné době působí jako učitel na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Na Přf UK spolupracuje na vedení pedagogických praxí ze zeměpisu a je zapojen do různých projektů souvisejících s geografickým vzděláváním. V kategorii D ZO působí od roku 2017. Jeho oblíbenými oblastmi geografického vzělávání jsou ekonomická geografie a práce s mapou ve výuce.

Mgr. Lenka Pavelková, MSc. – organizátorka letních soustředění, doprovod IESO
Je absolventkou oboru regionální a politická geografie na PřF UK a oboru sociologie migrace (Erasmus Mundus Joint Degree). V současnosti je studentkou doktorského studia v oboru sociální geografie na PřF UK. Ve své práci se věnuje zejména migraci. Učí geografii, angličtinu a italštinu.  V týmu Zeměpisné olympiády působí jako lektorka letního soustředění, korektorka zadání a řešení otázek pro všechna soutěžní kola či jako doprovod na mezinárodní soutěže.


Mgr. Radek Pileček – asistent garanta kategorie D
Je studentem navazujícího magisterského oboru Regionální a politická geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde se zaměřuje na témata geografie cestovního ruchu a volební geografie. V průběhu svého středoškolského studia se Zeměpisné olympiády aktivně účastnil a na iGeo 2015 v ruském Tveru vybojoval pro českou výpravu bronzovou medaili. Ve svém volném čase rád hraje golf, pétanque a chodí na delší procházky přírodou.
Bc. Alena Vydláková – grafické práce
Je studentkou navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. V rámci praxe působila v několika kartografických firmách, kde se zaměřovala na editaci turistických map a mapových podkladů pro navigace. Zároveň má praxi v práci s grafickými programy, jako například Adobe InDesign, Corel Draw nebo Adobe Photoshop.


RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. – koordinátorka mezinárodních soutěží
Je odbornou asistentkou na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na socioekonomickou a regionální geografii (socioekonomická geografie Česka, geografie výrobní a nevýrobní sféry). Podílí se na realizaci integrované terénní výuky i terénních praxí studentů v Česku i v zahraničí. Od roku 2012 se podílí na organizaci a přípravě krajských kol ZO a soustředění vítězů národního kola ZO před mezinárodními soutěžemi. Od roku 2014 je vedoucí českého týmu na mezinárodních soutěžích iGeo a členkou International Board Member pro iGeo.


RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.
Logo Zeměpisné olympiády a design webu vytvořila RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.


Krajští garanti soutěží
Adresář krajských garantů si stáhněte zde.

Na krajského garanta pro váš kraj se obracejte v těchto případech:
1. chcete znát veškeré informace týkající se pořádání okresního a krajského kola ZO pro všechny kategorie     (zejména místo a čas konání soutěže, výsledkové listiny soutěžících apod.)
2. vaše škola se chce poprvé zapojit do ZO
3. potřebujete informace o tom, jak zorganizovat školní kolo ZO
   
 © GEO v1.47 (31-12-2020)