Organizační tým

Představujeme organizační tým a kontakty na něj.

Pokud nevíte, kam svůj dotaz směřovat, napište nám na e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Organizační garant soutěže:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Geografická sekce
Albertov 6, 128 00 Praha 2

Hlavní organizační garant:

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
jakub.jelen@natur.cuni.cz, tel.: +420 728 368 944
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Garanti jednotlivých soutěžních věkových kategorií:

Od školního roku 2017/2018 garantují jednotlivé soutěžní věkové kategorie následující geografická pracoviště Česka:

kategorie A
katedra geografie, Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
garantka kategorie A: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., e-mail: karvanko@pf.jcu.cz
asistent garantky kat. A: Mgr. Jan Dvořák, e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz
asistent garantky kat. A: Mgr. Filip Hulec

kategorie B
katedra geografie, Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
garantka kategorie B: Mgr. Vendula Mašterová, email: masterova@mail.muni.cz


kategorie C
katedra geografie, Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
garant kategorie C: Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., e-mail: petr.trahorsch@seznam.cz
asistentka garanta kat. C: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

kategorie D
Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
garantka kategorie D: RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D., email: lenka.krajnakova@natur.cuni.cz
asistenti garanta kategorie D: RNDr. Radek Pileček, Mgr. Marek Kasner

Koordinátorka pro mezinárodní soutěže:

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Masarykova univerzita, e-mail: svobodova.kge@ped.muni.cz

Odborný garant:

Ústřední komise Zeměpisné olympiády
Předsedkyně: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., e-mail: svobodova.kge@ped.muni.cz

Česká geografická společnost
prezident: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
vědecký tajemník: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., e-mail: kraft@pf.jcu.cz

ORGANIZAČNÍ TÝM SE PŘEDSTAVUJE

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. – hlavní organizační garant
Je vědeckým pracovníkem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň působí jako učitel zeměpisu na Střední průmyslové škole zeměměřické a Geografickém gymnáziu Praha. V roce 2021 absolvoval postgraduální studium na PřF UK, v rámci disertační práce se zaměřoval na kulturní a historickou geografii. Mezi lety 2015–2017 působil jako garant soutěžní kategorie C, od školního roku 2017/2018 zastává funkci hlavního organizačního garanta soutěže. Je členem České geografické společnosti či redakční rady časopisu Geografické rozhledy.
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. - garantka kategorie A
Je odbornou asistentkou na katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku geografického vzdělávání, fyzickou geografii a krajinnou ekologii. Je absolventkou doktorského studia oboru Fyzická geografie na PřF MU. V rámci dalších aktivit je členkou Ústřední komise Zeměpisné olympiády a členkou Rady oborových didaktiků pro 1. i 2. stupeň ZŠ na PF JU. Je zároveň členkou České geografické společnosti.
Mgr. Filip Hulec – asistent garantky kategorie A
Dřívější účastník mezinárodních geografických olympiád National Geographic World Championship a iGeo, dnes student doktorského programu Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK, se zaměřením na meteorologii. Jako mentor českého týmu se zúčastnil třech ročníků IESO a mnoha Letních škol ZO.


Mgr. Vendula Mašterová – garantka kategorie B
Vystudovala Učitelství zeměpisu a matematiky pro ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a nyní na stejné fakultě pokračuje v doktorském studiu oboru Didaktika geografie. Zaměřuje se zejména na kartografii a geografické informační systémy a jejich využití ve školách. Od roku 2020 se podílí na organizaci Zeměpisné olympiády.


Ondřej Petráš – asistent garantky kategorie B
Je studentem učitelství zeměpisu a chemie pro ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své závěrečné práci se zabývá analýzou úloh v Zeměpisné olympiádě. Mimo studium se věnuje organizaci letních táborů a také učí zeměpis na víceletém gymnáziu. Od roku 2021 se podílí na tvorbě úloh pro kategorii B.


Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. – garant kategorie C
Vystudoval obor učitelství geografie – tělesná výchova a následně doktorský studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. Je vědeckým pracovníkem na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň je zástupcem vedoucího Centra podpory přírodovědného vzdělávání na stejné fakultě. Zabývá se problematikou geografického vzdělávání, především výzkumem učebnic geografie a jejich vlivem na procesy učení. Dále působí na Základní škole a Mateřské škole Teplice, Koperníkova jako učitel zeměpisu.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. – asistentka garanta kategorie C
Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na problematiku geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a rozvoje problémových regionů. Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF UK, je konvenorkou pracovní skupiny č. 14 Evropské asociace pedagogického výzkumu. V letech 2012–2017 působila jako hlavní organizační garantka ZO.RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D. – garantka kategorie D
Vystudovala obor učitelství geografie a matematika a následně doktorský program Obecné otázky geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde nyní působí jako odborná asistentka se zaměřením na vzdělávání. V rámci výuky na univerzitě i v rámci svého výzkumu se věnuje obecně didaktice geografie a kartografii, konkrétně pak především žákovským strategiím řešení úloh s mapou a mylným představám žáků. Je zakladatelkou korespondenčního semináře Geografie nás baví a několik let rovněž spravovala stejnojmennou Facebookovou stránku.

Mgr. Lenka Pavelková, MSc. – organizátorka letních soustředění, doprovod IESO
Je absolventkou oboru regionální a politická geografie na PřF UK a oboru sociologie migrace (Erasmus Mundus Joint Degree). V současnosti je studentkou doktorského studia v oboru sociální geografie na PřF UK. Ve své práci se věnuje zejména migraci. Učí geografii, angličtinu a italštinu.  V týmu Zeměpisné olympiády působí jako lektorka letního soustředění, korektorka zadání a řešení otázek pro všechna soutěžní kola či jako doprovod na mezinárodní soutěže.


RNDr. Radek Pileček – asistent garanta kategorie D
Je postgraduálním studentem doktorského programu Regionální a politická geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde se zaměřuje na výzkum prostorových vzorců volebního chování a statistickou analýzu dat. V průběhu svého středoškolského studia se Zeměpisné olympiády aktivně účastnil a na iGeo 2015 v ruském Tveru vybojoval pro českou výpravu bronzovou medaili. Ve svém volném čase rád hraje golf, pétanque a chodí na delší procházky přírodou.
Mgr. Marek Kasner – asistent garanta kategorie D
Je studentem navazujícího magisterského oboru Učitelství biologie a geografie na PřF UK. V průběhu studia aktivně pomáhá s přípravou různých přírodovědných soutěží a výukou nadaných studentů a žáků nad rámec běžného vzdělání na různých přednáškách, soustředěních a táborech (Běstvinka aj.). Mezinárodní geografické zkušenosti získal v Evropské geografické asociaci (EGEA), kde stále aktivně působí, a také na pobytu na University of Tartu v Estonsku. Sám je bývalým účastníkem (nejen) zeměpisné olympiády včetně celostátního kola.
RNDr. Tomáš Bendl – asistent garanta kategorie D
Je absolventem oboru Regionální a politická geografie na PřF UK a učitelského oboru geografie a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na FP TUL. V současnosti působí jako doktorand Didaktiky geografie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (PřF UK), a zároveň vyučuje geografii na soukromém středním gymnáziu. V rámci svého výzkumného záměru se věnuje především kritickému myšlení a geografickému vzdělávání.
Bc. Alena Vydláková – grafické práce
Je studentkou navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj PřF UK. V rámci praxe působila v několika kartografických firmách, kde se zaměřovala na editaci turistických map a mapových podkladů pro navigace. Zároveň má praxi v práci s grafickými programy, jako například Adobe InDesign, Corel Draw nebo Adobe Photoshop.


RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. – koordinátorka mezinárodních soutěží
Je odbornou asistentkou na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na socioekonomickou a regionální geografii (socioekonomická geografie Česka, geografie výrobní a nevýrobní sféry). Podílí se na realizaci integrované terénní výuky i terénních praxí studentů v Česku i v zahraničí. Od roku 2012 se podílí na organizaci a přípravě krajských kol ZO a soustředění vítězů národního kola ZO před mezinárodními soutěžemi. Od roku 2014 je vedoucí českého týmu na mezinárodních soutěžích iGeo a členkou International Board Member pro iGeo.


RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.
Logo Zeměpisné olympiády a design webu vytvořila RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.
Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)