Z historie

Různé školní zeměpisné soutěže probíhaly v Česku už od 60. let 20. století. Soutěže však měly regionální charakter a byly organizovány na bázi dobrovolnosti učitelů. Nejvyšší soutěžní kola probíhala na úrovni krajů, přičemž ne všechny kraje se do soutěže zapojovaly stejně. Postupně však rostlo úsilí prosadit celostátní geografickou soutěž. Rozhodující kroky vznikly díky iniciativě spolku učitelů (za všechny Emilie Zřídkaveselá). Tuto iniciativu podpořila Jihomoravská pobočka České geografické společnosti (zejm. Alois Hynek, Vladimír Herber), a tak se v roce 1998 podařilo vyhlásit celostátní kolo této soutěže MŠMT, pod názvem Zeměpisná olympiáda. O garanci soutěže byla požádána katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se tehdy geografickými soutěžemi dlouhodobě zabýval Jan Šupka. Soutěž byla vypsána pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. V roce 1999 se podařilo přičlenit i kategorii středních škol. Zeměpisná olympiáda je začleněna do soutěží hrazených z prostředků MŠMT.

Garantem počátečních ročníků byla výše zmíněná Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (organizační garant Eduard Hofmann). Do Organizačního řádu Zeměpisné olympiády byla zakotvena garance jednotlivých ročníků, která se mění každých 5 let. Garantem je od té doby ministerstvem školství vždy pověřena katedra geografie nebo geografický ústav vysoké školy. Po katedře geografie PdF MU se dalších ročníků ujala katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (organizační garantka Jana Peštová), následovala katedra geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (organizační garant Jiří Suda), nejnověji pak Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (organizační garantka Silvie Kučerová). Cílem změny garanta je udržení kvality soutěže a rovněž zviditelnění vysokých škol, na nichž mohou talentovaní žáci pokračovat ve studiu geografie. Hlavní přínos soutěže však viděli organizátoři vždy v propagaci geografického vzdělávání na základních a středních školách.

Zeměpisná olympiáda má také návaznost v několika mezinárodních geografických soutěžích. Tou, která je určená pro nejstarší soutěžící ve věku 16–19 let (tj. kategorie odpovídající české národní kategorii D Zeměpisné olympiády), je International Geography Olympiad iGeo (Mezinárodní geografická olympiáda). Pořádá ji International Geographic Union (IGU, Mezinárodní geografická unie), která je vrcholnou světovou organizací zastřešující národní geografické společnosti států světa (tj. Českou geografickou společnost v případě Česka). Ustanovení soutěže iGeo proběhlo v roce 1994 v Praze při příležitosti konference IGU, kde byla schválena také pravidla této soutěže. S ohledem na to, že významnou částí soutěže je intenzivní práce v terénu, kterou nelze ze strany pořadatelů organizačně zvládnout při příliš velkém množství soutěžních národních týmů, má tato skutečnost limitující účinek na počet pozvaných soutěžících zemí. Proto je velkým úspěchem, že v roce 2002 měla možnost do soutěže vstoupit i Česká republika, a od této doby již na soutěži nikdy nechyběla a je na iGeo standardně zvána. Soutěž iGeo byla pořádána pravidelně od roku 1996 každé dva roky, od roku 2012 nově každoročně.

Český tým si získal respekt na mezinárodním poli a byl přizván k dalším soutěžím podobného zaměření. V roce 2009 se i mladší žáci a studenti do 16 let věku poprvé zúčastnili v Mexiku mezinárodní geografické soutěže National Geographic World Championship, kterou pořádá National Geographic Washington v kategorii odpovídající české národní kategorii C Zeměpisné olympiády. Od roku 2003 přibyla navíc pro kategorii D další mezinárodní soutěž pro země střední Evropy pod názvem CERIGEO, kterou založila komise pro mezinárodní soutěže (Jaromír Kolejka, Eduard Hofmann) po dohodě s vedením evropské komise pro geografické soutěže. Iniciativa CERIGEO vznikla proto, že vyplňovala chybějící mezinárodní rozměr v lichých letech, kdy nebyla pořádána International Geography Olympiad iGeo. Ovšem počínaje rokem 2012, kdy je iGeo vypsána pro každý rok, se uvažuje o CERIGEO jako potenciální doplněk v sudé roky k soutěži National Geographic World Championship pro kategorii C.

Zdroj: upraveno podle textu Eduarda Hofmanna, Jiřího Sudy a Jaromíra Kolejky


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)