O soutěži

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Zeměpisná olympiáda probíhá ve čtyřech národních kolech, na která navazují dvě mezinárodní soutěže. Před odjezdem týmů na tyto mezinárodní soutěže každoročně probíhá letní škola a soustředění.

Národní kola
Školní kolo (pro kategorie A–D)
termín konání: do konce ledna 2021
Prvním krokem je účast ve školních kolech, která jsou plně v kompetenci vyučujících zeměpisu na jednotlivých školách. Záleží na učitelích zeměpisu/geografie, jak školní kola pojmou. Více informací pro učitele naleznete v rubrice CHCI ORGANIZOVAT. Ze školního do okresního kola zpravidla postupuje za každou školu v každé kategorii (A–D) jeden žák, avšak v okresech s nižším počtem škol účastnících se ZO může po dohodě s pořadateli okresního kola postoupit i více žáků.

Okresní kolo (pro kategorie A–D)
termín konání: 17. února 2021 (pokud na váš okres nepřipadají jarní prázdniny)
Počínaje okresním kolem jsou zadání jednotlivých testových úloh tvořena organizačním týmem ZO a distribuována centrálně. Okresní kola probíhají buď na základních či středních školách, v Domech dětí a mládeže či na univerzitách. Podrobnosti o organizaci okresního kola (místo a čas konání atd.) se dozvíte od krajského garanta (viz rubrika KONTAKTY). Z okresního do krajského kola postupují vždy soutěžící na 1. a 2. místě v každé kategorii + X nejlepších v kraji napříč okresy (číslo X upřesní krajská komise).

Krajské kolo (pro kategorie A–D)
termín konání: 17. března 2021
Krajská kola opět probíhají buď na základních či středních školách, v Domech dětí a mládeže či na univerzitách. Podrobnosti o organizaci krajského kola se dozvíte od krajského garanta (viz rubrika KONTAKTY). Účastníci krajského kola mají možnost se zúčastnit doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma (viz rubrika JAK SE ZAPOJIT › MAPOVÁ SOUTĚŽ) Pro soutěžící v kategoriích A a B je krajské kolo kolem nejvyšším, soutěžící v kategoriích C a D postupují do kola celostátního. Do celostátního kola postupuje z každého kraje za každou kategorii (C i D) vítěz za daný kraj + 10 nejlepších z celkového pořadí pro celé Česko.

Celostátní (ústřední) kolo (pro kategorie C–D)
termín konání: 22. – 23. dubna 2021
Celostátní kolo se tradičně koná na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2).
První den je věnovaný práci v terénu, kdy soutěžící odjíždějí do zázemí Prahy, kde řeší rozličné terénní úkoly. Vyzkouší si zde práci s různými přístroji (teodolit, hydrometrická vrtule atd.) a zároveň se podívají na zajímavá místa v okolí Prahy. Závěr prvního dne je pak věnovaný společenskému večeru všech účastníků celostátního kola.
Druhý den soutěžící píší písemné testy (pro kategorii D jsou některé otázky v angličtině, jelikož vítězové postupují na mezinárodní soutěže, kde je jednacím jazykem právě angličtina), odpoledne je pak slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků a předání cen vítězům.
Z celostátního kola vzejdou dva týmy, které pojedou reprezentovat Česko na mezinárodní olympiády. První 4 soutěžící, kteří splňují kritéria pro účast, vyrazí na Mezinárodní geografickou olympiádu (iGEO), další dva, kteří nejlépe uspějí ve fyzickogeografické části, vyrážejí spolu s vítězi Geologické olympiády na Mezinárodní soutěž věd o Zemi (IESO).

Mezinárodní soutěže
Mezinárodní geografická olympiáda (4 soutěžící z kategorie D)
termín konání: srpen 2021
Bližší informace o soutěži zde.

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (2 soutěžící z kategorie D)
termín konání: srpen 2021
Bližší informace o soutěži zde.
Soutěžní úlohy The International Earth Science Olympiad naleznete zde.

Letní škola a soustředění
V polovině července se na letním soustředění setkají vítězové kategorie C (1.–3. místo) spolu s reprezentačními týmy iGEO a IESO (vítězové kategorie D), které se zde budou na tyto soutěže připravovat.
Během čtyř dní na účastníky čeká množství přednášek, seminářů i praktických úloh. Dále také procvičování testů i řešení terénních úkolů, které na ně mohou na mezinárodních kolech čekat. Výsledky zpracování terénní práce pak účastníci prezentují před představiteli města, čímž dostanou zpětnou vazbu od zainteresovaných odborníků z praxe. Soustředění slouží jednak k přípravě na mezinárodní soutěže, ale také k vzájemnému seznámení a stmelení týmů.

Další informace o soutěži
Věkové kategorie zeměpisné olympiády:
A: 6. ročník ZŠ
B: 7. ročník ZŠ
C: 8. a 9. ročník ZŠ
D: střední školy

Postupový klíč soutěže naleznete zde.

Znění organizačního řádu soutěže naleznete v rubrice ORGANIZACE › ORGANIZAČNÍ ŘÁD

V případě dotazů neváhejte napsat organizátorům ZO (viz rubrika KONTAKTY).

Struktura soutěžních úloh
Každé soutěžní kolo má pevně danou strukturu soutěžních aktivit. Již tradičně je práce ve všech věkových kategoriích i ve většině soutěžních kol (s výjimkou kola školního, které si každá škola zajišťuje sama podle svých zásad) rozdělena do tří okruhů:
1. práce s atlasem
2. práce bez atlasu
3. praktická část.

Úspěšný řešitel by tak měl:
1 – práce s atlasem – mít dovednost číst informace z různých druhů map (jednak map s topografickým obsahem, jednak tematických map) a provádět komparaci a syntézu těchto poznatků. Pořádající organizace je povinna na internetových stránkách Zeměpisné olympiády zveřejnit přehled doporučených atlasů a výhradně s nimi pak žáci v průběhu soutěže pracují.
2 – práce bez atlasu – prokázat základní i některé specifické znalosti z oboru, dovednost získat informaci z nejrůznější podoby uspořádání dat (tabulky, grafy) i ze zdrojů různé povahy (text, obrazový materiál). Při této práci nesmí mít soutěžící k dispozici žádný atlas ani jinou publikaci.
3 – praktická část – soutěžící by měl prokázat dovednost třídit a zpracovávat informace, analyzovat údaje, provést jejich syntézu, formulovat vlastní odborný úsudek o dané problematice. Tento okruh bývá pojat několika způsoby. V nižších kolech ZO se jedná o čtení textu s porozuměním a třídění informací v různé podobě (tabulky, grafy, mapy), práce s kartografickými produkty. V ústředním kole ZO zahrnuje tato část práci v terénu.
   
 © GEO v1.45 (06-09-2020)