Organizační tým

Představujeme organizační tým a kontakty na něj.

Pokud nevíte, kam svůj dotaz směřovat, napište nám na e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz

Organizační garant soutěže
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Geografická sekce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 128 43 Praha 2

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz, mobil: 728 929 294

Garanti jednotlivých soutěžních věkových kategorií:
 • A - RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D., e-mail: miroslav.sobr@natur.cuni.cz
       Mgr. Lenka Vejrostová, e-mail: vejrostova.lenka@gmail.com
 • B - Mgr. Jan Hátle, e-mail: jan.hatle@email.cz
 • C - Mgr. Jakub Jelen, e-mail: e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz
 • D - Mgr. Jan Bartoš, e-mail: jan.bartos8@gmail.com
       Mgr. Petr Trahorsch, e-mail: petr.trahorsch@seznam.cz


 • Koordinátor pro mezinárodní soutěže:
  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Masarykova univerzita, e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz

  Odborný garant:
  Ústřední komise Zeměpisné olympiády
  předseda: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., e-mail: evhofmann@seznam.cz

  Česká geografická společnost
  prezident: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
  vědecký tajemník: RNDr. Radim Perlín, Ph.D., e-mail: radim.perlin@natur.cuni.cz

  ORGANIZAČNÍ TÝM SE PŘEDSTAVUJE

  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. - organizační garantka
  Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na problematiku geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a rozvoje problémových regionů. Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF UK, je konvenorkou pracovní skupiny č. 14 Evropské asociace pedagogického výzkumu.  RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. - garant kategorie A
  Je odborným asistentem na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Zaměřuje se na hydrologii a limnologii, účastní se výzkumných projektů v Česku i v zahraničí (Kyrgyzstán, Peru). Je členem České geografické společnosti, Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí (IOC) UNESCO a České limnologické společnosti.
  Mgr. Lenka Vejrostová – asistentka garanta kategorie A
  Je absolventkou studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK, kde je nyní studentkou doktorského studia geografie se zaměřením na půdy, kvartér a geoarcheologii. Současně působí jako učitelka na základní škole.
  Mgr. Jan Hátle - garant kategorie B
  Je absolventem učitelské kombinace zeměpis a biologie na PřF UK, kde v rámci svého doktorského studia působil jako jeden z vyučujících předmětů Kartografie a Tematická kartografie. V současnosti působí ve vysokoškolském vzdělávání v oblasti řízení elektronických informačních zdrojů.


  Mgr. Jakub Jelen – garant kategorie C
  Je absolventem studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době je studentem doktorského studia geografie na PřF UK, kde se zabývá tématem montánních krajin jako součásti územních identit a kulturního dědictví. Působil jako zaměstnanec krajského muzea Sokolov, průvodce v hornickém skanzenu Štola č. 1 v Jáchymově.
  Mgr. Jan Bartoš – garant kategorie D
  Je absolventem oboru fyzická geografie a geoekologie a učitelské kombinace geografie a biologie na PřF UK. Na téže fakultě působí jako student doktorského studia se zaměřením na geografické vzdělávání. Jeho odbornou specializací je environmentální výchova. V současnosti působí jako učitel zeměpisu a přírodopisu na základní škole.
  Mgr. Petr Trahorsch – asistent garanta kategorie D
  Je absolventem studia učitelství geografie – tělesné výchovy pro střední školy na PřF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti je studentem doktorského studia na Pedagogické fakultě stejné univerzity a zabývá se problematikou geografického vzdělávání a didaktikou primárního přírodovědného vzdělávání.


  RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. – kartografické práce
  Je asistentem na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Věnuje se hlavně digitální kartografii, zejména znázorňování výškopisu s využitím moderních technologií, dále geoinformatice, programování a algoritmizaci problémů z různých oborů lidské činnosti. Svými aktivitami se snaží propojit informatiku a kartografii a v rámci možností i akademický výzkum s praxí.
  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. – koordinátor mezinárodních soutěží
  Je odbornou asistentkou na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na socioekonomickou a regionální geografii (socioekonomická geografie Česka, geografie výrobní a nevýrobní sféry). Podílí se na realizaci integrované terénní výuky i terénních praxí studentů v Česku i v zahraničí. Od roku 2012 se podílí na organizaci a přípravě krajských kol ZO a soustředění vítězů národního kola ZO před mezinárodními soutěžemi. Od roku 2014 je vedoucí českého týmu na mezinárodních soutěžích iGeo a členkou International Board Member pro iGeo.


  Mgr. Radek Durna - asistent koordinátora mezinárodních soutěží
  Vystudoval Učitelství zeměpisu a přírodopisu pro ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a nyní pokračuje v doktorském studiu oboru Pedagogika na stejné fakultě. Odborně se věnuje geografii dopravy, kartografii a GIS a udržitelnému rozvoji. Působil jako externí lektor na školském zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA, je zapojen do výzkumných projektů na Katedře geografie PdF MU.


  PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. - poradce pro organizovanou práci s mládeží a pro grafický design v didaktice geografie
  Je odborným asistentem na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Odborně se zaměřuje především na uživatelské aspekty kartografické tvorby, hodnocení kartografických děl a projevy kultury v prostoru. Je členem České geografické společnosti a členem komisí Art & Cartography a Use and User Issues při International Cartographic Association (ICA). Spolupracoval externě s nakladatelstvím Kartografie Praha. Na ZO pravidelně působí ve funkci tutora přípravných soustředění, věnuje se organizované práci s mládeží.


  RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.
  Logo Zeměpisné olympiády a design webu vytvořila RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D.


  Krajští garanti soutěží
  Adresář krajských garantů si stáhněte zde.
  Na krajského garanta pro váš kraj se obracejte v těchto případech:

  1. chcete znát veškeré informace týkající se pořádání okresního a krajského kola ZO pro všechny kategorie     (zejména místo a čas konání soutěže, výsledkové listiny soutěžících apod.)
  2. vaše škola se chce poprvé zapojit do ZO
  3. potřebujete informace o tom, jak zorganizovat školní kolo ZO
  4. jste střední škola a student z vaší školy uspěl v ZO a vy máte zájem zažádat o finanční dotaci skrze
      Program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol     
   © GEO v1.22 (10-04-2017)